Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект на „Кофражна техника“ АД

Е-мейл Печат ПДФ

     

На 17.06.2024 г. между „Кофражна техника“ АД и Министерство на иновациите и растежа беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG-RRP-3.008-0617 „Подкрепа за прехода към кръгова икономика“, финансиран по Програмата за икономическа трансформация към Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), финансиран от Европейския Съюз.

Общата цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и развитие на потенциала за устойчив растеж на "Кофражна техника" АД чрез въвеждане на кръгови модела в производствената дейност на дружеството.

Специфичните цели на проекта са:

1) Придобиване на нови технологии за въвеждане на 2 (два) кръгови модела в предприятието;

2) Ограничаване на емисиите на парникови газове в производствената дейност;

2) Внедряване на инвестиции, съобразени с принципа за "ненанасяне на значителни вреди" върху околната среда;

Общият размер на проекта е 638 000,00   лв., от които 319 000,00 лв. (50%) е размерът на безвъзмездната финансова помощ.

„Кофражна Техника“ АД е модерно производствено предприятие, специализирано в разработката, проектирането, производството и дистрибуцията на кофражи и кофражни елементи, скелета, обезопасителни елементи и инвентар с приложение в строителството.

В рамките на проекта, дружеството планира да придобие нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятието, както следва:

1. ХИДРАВЛИЧНА CNC ГИЛОТИНА - 1 бр.

Внедряването на новата хидравлична CNC гилотина в производствената база на фирмата, ще допринесе за въвеждане в "Кофражна техника" АД на 2 (два) кръгови модела в следните направления:

(1) НАМАЛЯВАНЕ ОБРАЗУВАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ;

(2) ВЪВЕЖДАНЕ НА ДРУГИ МОДЕЛИ НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА;

Инвестицията в нова хидравлична CNC гилотина по проекта ще допринесе за ускоряване прехода към кръгова икономика чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността на предприятието.

Инвестицията по проекта съответства напълно на хоризонталните изисквания, произтичащи от принципите за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, с приложимото законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда, както и с принципите за равнопоставеност на жените и мъжете, и осигуряване на равни възможности за всички.

Последна промяна ( Вторник, 25 Юни 2024 05:10 )
 
Е-мейл

 

Кофражна Техника АД събира и обработва лични данни, когато това е необходимо за спазването на законово задължение или за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна. Обработването на лични данни се извършва при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.